Лісовогринівецька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Регламент Лісовогринівецької сільської ради

Додаток №1

  до рішення Лісовогринівецької сільської ради

 № 12 від 28 квітня 2017 року

РЕГЛАМЕНТ

Лісовогринівецька сільська ради І скликання

Регламент Лісовогринівецької сільської ради (надалі - Регламент) визначає порядок діяльності Лісовогринівецької сільської ради, депутатів сільської ради, порядок скликання сесій сільської ради, підготовки, розгляду і прийняття нею рішень з питань, включених до порядку денного, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про запобігання корупції”, Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, інших законодавчих актів України, Статуту Лісовогринівецької сільської обєднаної територіальної громади (надалі – Статут).

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Сільська рада - орган місцевого самоврядування

1. Сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє  Лісовогринівецьку сільську обєднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування у межах та у спосіб, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейською хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами.

2. Загальний склад сільської ради – 26 депутатів, які обираються населенням громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3. На будинку, де працює сільська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

4. Робота сільської ради, а також ведення документації проводиться виключно державною мовою.

5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як 2/3 депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 2. Відкритість та гласність роботи сільської ради

1. Пленарні засідання сільської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитися закрито у порядку, визначеному законом.

 2. Гласність роботи ради забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Лісовогринівецької сільської ради (надалі – сайт ради).

3. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами. 4. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради:

- розміщення діючої редакції Статуту територіальної громади, Регламенту ради, Регламенту виконавчого комітету ради;

- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- розміщення результатів голосувань, протоколів і рішень засідань ради та її органів (постійних та інших комісій);

 - розміщення в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” проектів рішень; -

- розміщення звітів сільського голови, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради;

- рышень виконавчого комытету ради.

 Прозорість в роботі ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій ради та постійних комісій. Кожен громадянин має право безперешкодно відвідувати засідання органів ради за умови дотримання ним встановленого Порядку.

Стаття 3. Порядок затвердження, внесення змін і доповнень до Регламенту, контролю за його дотриманням

1. Регламент сільської ради затверджується на пленарному засіданні сесії сільської ради.

2. Зміни та доповнення до регламенту вносяться рішенням сільської ради за пропозицією сільського голови, постійних комісій та депутатів сільської ради. 3. Контроль за дотриманням Регламенту здійснюється сільським головою, секретарем сільської ради та постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку та

регламенту. Під час пленарного засідання сільської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку та регламенту.

РОЗДІЛ 2.  ПОСАДОВІ ОСОБИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,

ДЕПУТАТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ,

Стаття 4.  Лісовогринівецький сільський голова

 1. Лісовогинівецький сільський голова є головною посадовою особою сільської об’єднаної територіальної громади. Він організує роботу сільської ради та її органів. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради та головує на сесіях ради.

2.Сільський голова обирається Лісовогринівецькою сільською об’єднаною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 3. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.

4. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, достроково припиняються  повноваження відповідно  до ст.79 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »

5. Повноваження і обов'язки сільського голови визначаються  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України “Про запобігання корупції”, інших законодавчих актів Статутом Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 5. Секретар Лісовогринівецької сільської ради

1. Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Секретар сільської ради сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

4. Повноваження і обов'язки секретаря сільської ради визначаються  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України “Про запобігання корупції”, Законом України “Про доступ до публічної інформації”, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, інших законодавчих актів, Статутом Лісовогринівецької сільської об’єднаної територіальної громади, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами. Секретар сільської ради виконує інші обов'язки, покладені на нього сільською радою.

5. Повноваження секретаря можуть  бути достроково припинені  за рішенням сільської ради прийнятим більшою половиною депутатів від загального складу  відповідно до пункту 4 ст.26 та частини 5 ст. 50 , Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »

Стаття 6 . Керуючий справами

1.Керуючий справами виконавчого комітету – це посадова особа виконавчого комітету ради , до повноважень якої віднесено питання організації роботи виконавчого комітету Лісовогринівецької сільської ради

2. Призначення на посаду та звільнення з неї керуючого справами виконавчого комітету Лісовогринівецької сільської ради здійсенюється розпорядженням  сільського голови  за результатами розгляду цих питань сесією Лісовогринівецької сільської ради  з дотриманям вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Керуючий справами виконавчого комітету Лісовогринівенцької сільської ради підпорядковується безпосередньо сільському голові .

4. Завдання та обов’язки передбачені посадовою інструкцією Керуючого справами виконавчого комітету Лісовогринівецуької сільської ради

Стаття 7. Повноваження депутата

1. Повноваження депутатів, гарантії депутатської діяльності та порядок організації депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України  та цим Регламентом.

2. Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

 3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та порядку передбаченому Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 8. Обов’язки депутата сільської ради

1. Депутат перед територіальною громадою, виборцями свого виборчого округу, сільською радою та її органами несе обов’язки, передбачені законами України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

3. Депутат сільської ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об'єднаннями громадян. 4. Депутат зобов’язаний визначити і оприлюднити дні, години та місце регулярного прийому (не рідше разу на місяць), розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

5. Депутат сільської ради щорічно до 1 квітня подає декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

 Стаття 9. Права депутата сільської ради

1. Депутат представляє інтереси Лісовогринівецької сільської  ради та свого виборчого округу, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільскої ради та утворених нею органів.

2. Депутат має гарантії та права, визначені Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Статутом, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 10. Форми реалізації депутатом сільської ради своїх повноважень

У відповідності до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутат має право на: - депутатське звернення; - депутатський запит; - депутатське запитання.

Стаття 11. Депутатське звернення

1. У відповідності до ст.13 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата сільської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території юрисдикції сільської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Депутатські звернення реєструються як вхідна кореспонденція  сільської ради та  предають їх за належністю. Секретар сільської ради здійснює контроль за їх виконанням.

2. Орган місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території сільської ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін. Відповідь подається через сільську раду або депутату в індивідуальному порядку.

3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату сільської ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

4. Депутат сільської ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

5. Якщо депутат сільської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до ст.22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 12. Депутатський запит та порядок його розгляду

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата сільської ради до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій формі у відповідності до п.5 ст.10 цього Регламенту, з підготовленим проектом рішення з порушеного питання.

3. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

4. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату сільської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

 6. Депутат сільської ради має право на пленарному засіданні дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів сільської ради, що визначається шляхом голосування. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні ради під час розгляду відповідного запиту. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 13. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом сільської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату сільської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

2. Депутат має право звернутись із запитанням до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній територіїю

3. У разі неможливості негайно отримати відповідь на депутатське запитання, подане на пленарному засіданні, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає секретарю ради, який узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які у місячний термін повинні надати депутатам письмові відповіді через раду або в індивідуальному порядку.

Стаття 14. Звіти депутатів перед виборцями та зустрічі з ними

1. Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, звітує про свою роботу, перед виборцями відповідного виборчого округу, територіальною громадою, на вимогу зборів виборців за місцем проживання. Звіт депутата перед виборцями має відповідати вимогам ст.16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 2. Графік проведення звітів депутатів сільської ради складається сільською радою за погодженням з депутатами.

3. Підготовку та проведення звітів депутатів, у тому числі надання приміщення, забезпечує секретар сільської ради.

 4. Дата проведення звітів депутатів доводиться до відома громадян не пізніше ніж за 14 днів до їх проведення через засоби масової інформації та офіційному сайті Лісовогринівецької сільської ради.

 5. Секретар ради подає на розгляд виконавчих органів сільської ради перелік пропозицій, які внесені виборцями під час звітів депутатів сільської ради. Пропозиції обов'язково розглядаються виконавчими органами у двотижневий термін після подання та визначається можливість їх виконання. Під час розгляду пропозицій може бути присутнім депутат сільської ради по відповідному виборчому округу.

6. Результати розгляду пропозицій виконавчими органами повертаються до секретаря ради, який ставить до відома депутата сільської ради.

7. За письмовим поданням депутата сільської ради пропозиції, внесені виборцями під час їх звітів, розглядаються виконавчим комітетом на його засіданні або на сесії сільської ради.

Стаття 15. Постійні комісії сільської ради

1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законами України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою. Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради, підзвітні та відповідальні перед нею. Чисельний склад постійних комісій визначається радою. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть надавати сільському голові секретар ради, депутати сільської ради. На пленарному засіданні пропозиції щодо цих питань вносить сільський голова.

 2. Перелік постійних комісій Лісовогринівецької сільської ради наступний: - комісія з питань бюджету, фінансів, планування соціально- економічного розвитку та регламенту; - комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації; - комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, будівництва, архітектури та просторового планування, транспорту та житлово- комунального господарства; - комісія з питань  земельних відносин, природніх ресурсів та екології, - комісія з питань соціального захисту населення, освіти, фізичного виховання, культури, релігії та міграції, охорони здоровя та соціальної політики.

3. Постійні комісії обираються радою у складі голови комісії та її членів. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією, у тому числі обрання заступника голови комісії та її секретаря.

4. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

5. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

 6. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться сільським головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії щодо виконання рекомендацій та висновків комісії. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

8. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії. На засідання комісії можуть запрошуватись представники засобів масової інформації. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішенням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закритому засіданні комісії.

9. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, можуть готувати висновки з цих питань.

10. Засідання комісії оформляються протоколами, які складає секретар постійної комісії, а за його відсутності депутат постійної комісії. У протоколах зазначається: - дата і місце проведення засідання; - прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні, список присутніх депутатів сільської ради та інших запрошених; - порядок денний засідання; - розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення; - результати голосування з питань порядку денного; - прийняті рекомендації, висновки.

 11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. У разі, коли голоси під час голосування розділились порівну, прийнятим вважається висновок або рекомендація, за яку проголосував головуючий на засіданні. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Постійні комісії публікують протоколи засідань на офіційному сайті сільської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття документа, надають їх на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

13. Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням спеціалістів, представників громадськості, вчених.

 14. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

15. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснюється сільською радою.

16. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

17. Секретар ради інформує про час, дату та місце проведення засідання постійної комісії  на офіційному сайті громади та у телефоному режимі.

Стаття 16. Лічильна комісія та секретаріат

1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень сільської ради.

 2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії, заступника та секретаря.

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки (у разі виходу з ладу СЕГ “ГОЛОС”).

 4. При проведенні таємного голосування лічильна комісія організовує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’яснює порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на пленарному засіданні сільської ради.

 5. Секретар сільської ради виконує наступні функції: - веде протокол пленарного засідання сільської ради; - проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного; - надає допомогу головуючому у веденні сесії сільської ради.

 

 Стаття 17. Виконавчі органи ради

1. За пропозицією сільського голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність її виконавчих органів, витрати на їх утримання. За поданням сільського голови можуть утворюватись й інші виконавчі органи ради.

 2. Виконавчі органи ради (виконавчий комітет, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

3. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів.

4.До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, староста (старости). Очолює виконавчий комітет сільської ради  сільський голова.

РОЗДІЛ 3. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 Стаття 18. Порядок скликання сесій

 1. Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Кожне пленарне засідання ради розпочинається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Для автоматизації процесу проведення пленарних засідань сесій сільської ради застосовується програмно-технічний комплекс системи електронного голосування “ГОЛОС” (далі - СЕГ “ГОЛОС”).

 2. Перша сесія сільської ради проводиться у відповідності до вимог п. 2 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Для підготовки першої сесії сільської ради нового скликання новообраний сілський голова скликає робочу групу, до якої включається голова територіальної виборчої комісії, секретар сільської ради попереднього скликання, новообрані депутати сільської ради, працівники сільської ради.

3. Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць

 4. У разі невмотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію сільскої ради, вона скликається секретарем сільської ради. У цих випадках сесія скликається: 4.1. відповідно до доручення сільського голови; 4.2. якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 4.3. якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені цим Регламентом.

5. Сесія сільської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше, як 1/3 від загального складу депутатів сільської ради, виконавчого комітету. Ця пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті на сесії, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається сільському голові з обов'язковою реєстрацією дати подання пропозиції сільською радою. У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які подали пропозицію про скликання сесії.

6. Розпорядження про скликання сесії приймається сільським головою та доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 7. Проекти рішень сільської ради надаються депутатам не пізніше, як за 7 днів до пленарного засідання, а у разі позачергових пленарних засідань - безпосередньо перед пленарним засіданням сільської ради. У такому випадку рішення з цих питань приймаються після розгляду проектів рішень безпосередньо під час пленарних засідань або на засіданнях постійних комісій ради в перерві пленарних засідань, про що приймається відповідне рішення як з процедурного питання.

 Стаття 19. Порядок денний сесії

1. Порядок денний сесії сільської ради формується сільським головою.

2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться:

2.1. сільським головою;

2.2. постійними комісіями сільської ради;

2.3. депутатами;

2.4. виконавчим комітетом сільської ради;

2.5. загальними зборами громадян.

3. Проекти рішень з питань, що вносяться сільським головою, подаються до секретаря сільської ради разом із письмовим поданням, в якому зазначається доповідач з цього питання.

4. Проекти рішень з питань, що вносяться постійними комісіями ради, подаються секретарю сільської ради та підтверджуються протоколом засідання відповідної комісії, в якому зазначається доповідач з даного питання. Члени комісії, які мають окрему думку щодо розглянутих проектів рішень, мають право подати її в письмовому вигляді із відповідним обґрунтуванням, що зазначається в протоколі засідання комісії.

5. Проекти рішень з питань, що вносяться депутатом сільської ради, подаються до секретаря сільської ради за підписом депутата, який і є доповідачем з цього питання. Пропозиції щодо питань на розгляд ради, внесені депутатами сільської ради на засіданнях сесій сільської ради, постійних комісій фіксуються у відповідному протоколі і не потребують додаткового письмового подання. Пропозиції депутатів з питань користування та розпорядження об’єктами комунальної власності, а саме, будівлями, спорудами, приміщеннями та земельними ділянками, що перебувають в комунальній власності, а також питання генерального планування, земельних відносин та земельного кадастру, будівництва та архітектури не можуть бути включені в порядок денний під час затвердження порядку денного на початку та під час пленарного засідання ради.

6. Проект порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він приймається за основу більшістю від загального складу депутатів ради.

7. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Питання, яке пройшло процедуру оприлюднення, відповідно до ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. Послідовність розгляду питань порядку денного може бути змінено, якщо за це проголосувало 1/3 присутніх на засіданні депутатів. Після цього порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо. Питання вважається виключеним з порядку денного, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.

8. Проект рішення може бути включений до порядку денного сесії без процедури оприлюднення у виняткових випадках, коли виникає необхідність прийняття рішень, пов’язаних із проведенням заходів, В такому випадку проект рішення погоджується з профільним виконавчим органом сільської ради і юридичним відділом та розглядається постійними комісіями сільської ради спільно у залі під час проведення пленарного засідання або у перерві пленарного засідання, про що приймається рішення як з процедурного питання.

 

9. До проектів рішень додають:

9.1. додатки, якщо такі потрібні;

9.2. інформацію про доповідача та співдоповідачів;

10. Проекти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” і пропонуються для розгляду на сесії сільської ради виконавчим комітетом, сільським головою, подаються особами, відповідальними за підготовку питання в електронному вигляді до секретаря ради не пізніш, як за 10 днів до початку сесії, попередньо погоджені відповідними заступниками сільсьго голови, секретарем сільської ради і юридичним відділом. При наявності пропозицій та зауважень, проекти рішень з питань, які віднесені до виключної компетенції сільської ради, обов’язково вносяться на розгляд сільської ради для прийняття відповідного рішення.

11. Проекти рішень, які пройшли процедуру оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” і пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями, погоджуються відповідним профільним виконавчим органом сільської ради і юридичним відділом за 10 днів до початку сесії. У випадку наявності зауважень профільного виконавчого органу та/або юридичного відділу, проект рішення подається із цими зауваженнями. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду депутатами, постійними комісіями з питань, які впливають на дохідну та витратну частини бюджету, попередньо узгоджуються з фінансовим віділом та розглядаються на засіданнях постійних комісій. Проекти рішень сільської ради, які не були опубліковані за 20 робочих днів до дати їх розгляду не виносяться на пленарне засідання сільської ради.

12. Термін перебування проекту рішення сільської ради на погодженні у профільному виконавчому органі сільської ради та у юридичному відділі не повинен перевищувати п’яти робочих днів. За результатами правової експертизи у разі невідповідності проекту рішення законодавству та якщо внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо можливих шляхів доопрацювання проекту. Проект рішення сільської ради із зауваженнями підлягає обговоренню відповідними заступниками сільського голови, за участі розробників та посадових осіб, які виклали свої зауваження, після чого обов’язково вноситься на розгляд сільської ради.

13. Більшістю голосів депутатів від загального складу ради (не менше 14) сільська рада може прийняти вмотивоване рішення про перенесення розгляду питання, затвердженого порядку денного сесії на наступну чергову сесію; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного. Прийняття рішення з питань бюджету, внесене сільським головою чи виконавчим комітетом, не може переноситися на наступну сесію, якщо це, за висновком сільського голови чи виконавчого комітету, призведе до перешкод в бюджетному регулюванні.

Стаття 20. Ведення пленарних засідань

 

1. Пленарне засідання сільської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів (чотирнадцять) від загального складу ради.

2. Сесію відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом - особою, яка має на це право.

3. Пленарні засідання проводяться з 10.00 до закінченя розгляду всіх питань або до закінчення 1 пленарного засідання.

4. Сесія ради може проводитись протягом двох або більше пленарних засідань. Порядок денний може затверджуватись для кожного пленарного засідання окремо.

5. Реєстрація депутатів проводиться секретарем перед початком кожного пленарного засідання і за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію.

 6. Головуючий на пленарному засіданні сільської ради:

6.1. неупереджено веде засідання;

6.2. виносить на обговорення проекти рішень сільської ради, інформує про матеріали, що надійшли до початку пленарного засідання сільської ради;

 6.3. організовує розгляд питань;

6.4. оголошує список осіб, які записалися для виступу;

6.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

6.6. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

6.7. ставить на голосування проекти рішень та пропозиції і зауваження до них, оголошує його результати;

 6.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні;

 6.9. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

6.10. вживає заходів до підтримання порядку на пленарному засіданні;

 6.11. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

7. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

 

Стаття 21. Порядок розгляду питань і надання слова

1. Розгляд питання на пленарному засіданні сільської ради включає:

1.1. доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;

 1.2. співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам та відповіді на них;

 1.3. виступи депутатів, у тому числі з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

1.4. виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення;

 1.6. внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

1.7. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

1.8. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

2. Для доповіді надається до 7 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в “Різному” – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин. У випадках, коли доповідь, співдоповідь та інформації роздані депутатам, їх тексти на пленарному засіданні можуть не оголошуватись.

 3. Для надання слова виступаючим на більш тривалий час, ніж встановлено, сільська рада приймає відповідне рішення більшістю голосів від присутніх.

 4. Запис на виступ проводиться за допомогою СЕГ “ГОЛОС”. Головуючий надає слово, по черзі, по одному депутату з кожного з цих списків. Головуючий може змінити порядок надання слова із мотивацією зміни. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата.

5. Сільський голова має право брати слово для виступу в будь-який момент.

6. Виступи з одного питання допускаються не більше двох разів на одному і тому ж пленарному засіданні.

 7. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться.

8. Рада приймає рішення про припинення виступів за підтримки більшості присутніх депутатів у випадках, коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення однією третиною депутатів присутніх на пленарному засіданні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь